Till innehåll på sidan

Fritids

Mål för Norra Ängby skolors fritidshem

Fritidshemmet Korallen           Fritidshemmet Seglet

Vi följer den nationella läroplanen för grundskolan och Skolverkets allmänna råd för fritidshem.
Vi har valt att bygga vår verksamhet på följande ledord

•  Värdegrund

•  God omsorg

•  Socialt samspel

•  Inflytande

•  Kreativt skapande

•  Se möjligheterna

•  Lärande genom lek

Dessa ledord skall alltid finnas med som bas i det vi gör på fritidshemmet.

Vad står då dessa ledord för?

Värdegrund: Barn, föräldrar och personal har tillsammans tagit fram nio begrepp som vi ser som centrala för vår värdegrund - empati, respekt, förståelse, ärlighet, öppenhet, positiv livssyn, engagemang, hjälpsamhet och trygghet. Vårt mål är att vår gemensamma värdegrund skall genomsyra all vår verksamhet. Vi skall göra allt vi kan för att leva upp till detta och varje dag fråga oss om vi lyckats.

God omsorg : Barnen skall mötas av vuxna som de känner tillit till. Varje enskilt barn skall känna sig sedd och bekräftad.

De vuxna skall skapa en verksamhet som för barnen är tydlig i sin struktur och rytm. Miljön både inom och utomhus skall vara säker och påverka barnen så att de känner sig trygga, både fysiskt och psykiskt. Mellanmålet skall vara näringsrikt och ett tillfälle till trevlig samvaro.

Socialt samspel: Vi strävar efter att stärka barnens självförtroende och därmed öka deras förmåga att acceptera och respektera andra. Vårt mål är att arbeta aktivt och medvetandegöra barnen om olika sätt att lösa konflikter.

Inflytande: Barnen ska vara aktivt delaktiga i planering och utvärdering av verksamheten. Vi har klara former för barnens delaktighet i planeringen. Verksamheten ska utgå från barnens behov och förutsättningar.

Vår strävan är att ha en rak och öppen dialog med föräldrarna.

Föräldrarna ska få fortlöpande information om verksamheten på fritids. Detta underlättar möjligheten för föräldrarna att hålla sig underättade om vad som sker på fritids.

Kreativt skapande: Vårt mål är att verksamheten på fritidshemmet skall utgå från barnens individuella behov och förutsättningar. Vår verksamhet skall ta tillvara barnens naturliga nyfikenhet, kreativitet och upptäckarglädje. Barnens fria skapandelust skall stimuleras genom att de har tillgång till utmanande material och att vi skapar miljöer som inspirerar till fritt skapande. Vi strävar efter att utmana de traditionella könsrollerna, såväl för vuxna som för barn.

Lärande genom lek : Vi har ett stort ansvar att se till att det, i vår vuxenledda verksamhet, också finns tid och rum för leken. Vi strävar efter att ha en helhetssyn på barnen. ( hela barnet hela dagen). Genom att stimulera leken i lärandet vill vi ge barnen möjlighet till meningsfulla kunskaper och färdigheter.

Se möjligheterna: Vi tar tillvara den kompetens vi har i personalgruppen,

Vi ser varje barn och de förutsättningar han/hon har, Vi vill utnyttja de möjligheter vi har i vår närmiljö och i våra lokaler.

Utifrån målen skapar varje fritidshem sitt eget verksamhetsträd! 

Dela: