Förskoleklasserna

Norra Ängby skolor                                                   Norra Ängby film

Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lägga grunden för fortsatt utveckling och lärande.

Förskoleklassens mål

Barnen ska utveckla sin förmåga att fungera tillsammans med andra människor i olika sociala sammanhang.

Att bli trygg i skolans yttre och inre miljö.

Att utveckla sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk.

Att fördjupa intresset för matematik och förståelse för hur matematiken kan användas i olika situationer.

Att utveckla en allsidig rörelseförmåga.

Att utveckla kunskaper om natur och samhälle.

Att se sitt eget lärande.

Att leka och ha roligt tillsammans

Svenska

Bornholmsmodellen- Språkstimulerande språklekar före läs- och skrivinlärningen

Syftet är att stimulera och utveckla barns språkliga medvetenhet.

Språklekarna är indelade i 6 delar

Lyssnandelekar- väcka barnens intresse för att uppmärksamma ljud i sin omgivning.

Rim och ramsor-uppmärksamma språkets struktur och innehåll och form.

Stavelser- bli medvetna på att ord kan delas in i mindre enheter

Ord och meningar- bli medvetna om att vårt tal kan delas in i mindre och större enheter

Första/sista ljudet i ord-uppmärksamma språkets minsta delar

Koppling av ljud till bokstav-på väg mot läsning

Läsförståelse

En av skolans viktigaste uppgift är att hjälpa eleverna att på djupet förstå vad de läser.

Vi lägger grunden till läsförståelse redan innan eleverna kan läsa på egen hand genom att visa på läsförståelsestrategier.

Vi arbetar med texten före, under och efter läsningen. Det gäller att kunna förutspå handlingen, ställa frågor till texten, klargöra otydligheter och kunna sammanfatta texten.

Genom daglig högläsning vill vi att barnen ska få uppleva att läsning är glädje, avkoppling, spänning och underhållning.

Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Matematik

Undervisningen skall bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla intresse och kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen.  

Beskriva och jämföra

Klassificera och gruppera

Räkneord och siffra

Vi mäter

Genom leken utvecklas hela barnet.

Vi som arbetar i förskoleklasserna är:

FA  Åsa Wahl  asa.wahl@stockholm.se

FB  Viktoria Viberg viktoria.viberg@stockholm.se

FC  Kristina Vennberg kristina.vennberg@stockholm.se

FD  Maria Johansson  maria.ingegerd.johansson@stockholm.se

FE   Pia Forsgren pia.forsgren@stockholm.se, Catarina Ahlin catarina.ahlin@stockholm.se

Dela:
Kategorier: