Främjande och förebyggande trygghetsarbete

För att i möjligaste mån minska behovet av åtgärder från Trygghetsteamet bör man kontinuerligt arbeta främjande och förebyggande i klasserna, på fritidshemmen och på Skeppet.

Trygghetsteamets arbete är åtgärdande och då nedanstående inte räcker. Då trakasserier eller kränkande behandling skett ska anmälan och dokumentation göras på särskild blankett. ”Del 1: Anmälan” ska mejlas till rektor som sedan anmäler till huvudman. Se lathund!

”En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn” Skollagen (2010:800), kap. 6 10 §

Främjande arbete

Elevinflytande

* synligt lärande

* regelbundna klassråd, elevråd, storsamlingar, Skeppetråd med flera

* synliggöra elevernas inflytande/lärande genom återkoppling

* planering skola/fritids

Träna elever i normkritiskt förhållningssätt

* vuxna som förebild

* kritiskt synliggöra normer

* arbeta kring normer

* vuxna som reagerar och agerar

Gruppstärkande aktiviteter som skapar tolerant klimat

* rastkompisar

* placering i klassrum/matsal

* gemensamma projekt

* gemensamma mål

Träna elever i att ta andras perspektiv

* rollspel

* fyra hörn-övningar

Klassöverskridande aktiviteter

* gemensamma temaarbeten

* gemensamma traditioner

* tvärgrupper vid elevens val

* faddring

* trivselledare

God färäldrakontakt

* välkomnande klimat

* transparens

Förebyggande arbete

Bråka smartare-materialet (mini-medling m.m.)

Hög personaltäthet där eleverna är (vid raster, i matsal, vid ombyte till idrott samt övergångar)

Trivselledare; elever utbildas i att leda rastaktiviteter för sina skolkamrater

Se till att alla elever kommer ut på rast och inte dröjer sig kvar i korridorer och på toaletter – ansvarig pedagog ansvarar för att detta sker)

Trivselregler i varje klass/fritids

Uppsikt över eleverna under elevens hela skoldag

Trivselenkäten (kartläggning och trygghet/trivsel en gång per termin

Mobilfri skoldag

Dela:
Kategorier: