Brev till föräldrar från trygghetsteamet

Till dig som är förälder i Norra Ängby skolor

Trygghetsteamet på Norra Ängby skolor arbetar för att förebygga kränkande behandling och trakasserier. Vi arbetar för att öka kunskaperna hos lärare och övrig personal i frågor som rör området. I vårt arbete ingår också att stärka elevernas medvetenhet och ge kunskap om hur man löser olika konflikter. Vid behov stöttar vi personalen i att hantera och följa upp konflikter kring elever.

Vi som ingår i Trygghetsteamet är: Fredrik Eneroth (lärare mot fritidshem), Almir Kuc (kurator), Maria Bill Hedlund (skolsköterska), My Gyllenswärd (specialpedagog), Ove Norberg (lärare), Cecilia Nyblom (lärare), Eva Helte (barnskötare), Jessica Veenstra (fritidspedagog) och Fredric Nyström (bitr. rektor).

Kartläggning

Under höst- och vårterminen har vi genomfört en kartläggning tillsammans med eleverna där de har fått berätta om hur de upplever skolan ur ett trygghetsperspektiv, t ex trivsel, arbetsro, platser och situationer som kan uppfattas otrygga. Kartläggningen utgör underlag för skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Resultatet från trivselenkäten finns på vår hemsida.

Verktyg vid konflikthantering

Arbetet med pedagogerna syftar till att ge dem och eleverna verktyg för att lösa konflikter i klassen/fritidsgruppen. Vi använder oss bl.a. av materialet Bråka smartare och Minimedling.

Du som förälder

Om du som förälder känner oro för ditt eller något annat barn tar du i första hand kontakt med ansvarig pedagog. Hamnar ärendet hos oss i Trygghetsteamet är det vi som håller kontakt med hemmet under ärendets gång. I annat fall löser man konflikten inom gruppen under ledning av pedagogerna.

Vad kan du som förälder göra för att förebygga kränkande behandling och trakasserier?

Intressera dig för hur ditt barns skoldag har varit.
Ta del av information om trygghet och konflikthantering från skolan.
Var ett gott föredöme och tänk på hur du uttrycker dig om skolan, andra elever och deras föräldrar.
Vara lyhörd med avseende på kompisgruppen runt barnet och uppmuntra inkludering av andra barn. När det gäller t ex kalasinbjudningar så kan endast inbjudningar via skolan ske när alla barn i klassen är bjudna.

Vänliga hälsningar
Trygghetsteamet

Dela:
Kategorier: