Till innehåll på sidan

Skolans regler

Rutiner vid Norra Ängby skolor

Föräldrabesök i skolan
Du är alltid välkommen till skolan och klassen, men vi vill att du ringer eller skriver till skolan någon dag i förväg. Då får du som förälder/besökare ut så mycket som möjligt av besöket. Besökare till Norra Ängby skola kan äta lunch i skolrestaurangen, matkupong kan köpas på expeditionen för 30 kronor.

Schematider
Årskurs 1-3 kl. 08.10-ca 14.00
Årskurs 4-6 kl. 08.10-ca 15.15
Lunch serveras mellan kl. 10.30-12.30

Gymnastikkläder
Eleverna behöver gymnastikkläder, handduk och separata skor för inom- och utomhusbruk. Kvarglömda gymnastikkläder etc, läggs i uppsamlingslådor i källarvåningen. Ingång huvudentrén (under klockan). Gå sedan ½ trappa ned.

Fritidshemsräkningar
Frågor angående fritidshemsräkningar ställs till skolan.

Skadegörelse
I skolans roll som fostrare är det viktigt att en elev som vållar skada själv får ta ansvar för detta. Skadeståndslagstiftningen säger att den som vållar skada ska ersätta densamma. Någon åldersgräns finns inte angiven.
Om ert barn vållar skadegörelse i skolan kommer vi omedelbart att kontakta er. Vår strävan är att träffa en frivillig överenskommelse med er och ert barn om hur skadegörelsen ska ersättas av ert barn. Vi inom skolan hoppas att ni föräldrar ska medverka till en sådan överenskommelse.
Fr o m 1993-01-01 har en ny arbetsmiljölag trätt i kraft, där man klargör att arbete för barn under 13 år ej får förekomma om arbetet är av sådan art att någon är anställd för att göra detsamma. Detta medför att ersättning av skadegörelse till övervägande delen måste ske som ekonomisk ersättning.
Beroende på skadans omfattning/kostnad, elevens ålder samt om eleven haft uppsåt ska skolan och hemmet träffa en frivillig överenskommelse om ersättningens storlek. Om skadan bedöms vara en olyckshändelse är det rimligt att ersättningen blir väsentligt lägre eller t o m bortfaller till skillnad från om skada gjorts med avsikt. Vid varje ”skadetillfälle” ska samtliga omständigheter vägas in vid bedömningen av ersättningens storlek.

Elev i årskurs F-2: 25% - 40% av kostnaden
Elev i årskurs 3-6: 30% - 70 % av kostnaden

Skadegörelsen är i sig ett brott varför polisanmälan ska övervägas av rektor.
Vi inom Norra Ängby skolor informerar eleverna om vad som gäller vid skadegörelse.

Det är viktigt att ni föräldrar talar med era barn om de konsekvenser som följer vid skadegörelse. Skolan hoppas att dessa rutiner på sikt kommer att ge eleverna en så god skolmiljö att alla tillgängliga medel kan användas för undervisning.

Skolresor
Under årskurs 4-6 kan en klass disponera två skoldagar för skolresa/skolresor. Dessa dagar kan användas till en längre resa eller delas upp.

Föräldrarna står för alla arrangemang kring resan. Från skolans sida ser vi helst att det blir en resa i enklare form, t ex en lägerskola på Kärsön, Ängsholmen eller Barnens Ö. Eleverna och föräldrarna arrangerar gemensamt insamlingar och dylikt för att finansiera resor. I skolans budget finns inga medel avsatta för skolresor. Lärare följer med på resan under skoldagar. Föräldrarna ansvarar för övernattningar. Observera att kollektiva olycksfallsförsäkring gäller vid skolresor.

Tryggare skolgårdar
All trafik på skolgårdarna under skoldagen är förbjuden.

Dela: